Wczytywanie...

Do prawidłowego działania tego serwisu wymagana jest akceptacja plików cookie. Pliki te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie obsługi tych plików.

Szkolenia

hr / kadry

CZAS TRWANIA: 2 dni
Cel szkolenia

Poznanie praktycznych sposobów stosowania prawa pracy w świetle najnowszego stanu prawnego, aktualnych interpretacji PIP i MRPiPS oraz orzecznictwa sądowego.

Przebieg szkolenia

Ekspert wskaże optymalne i zgodne z prawem rozwiązania w obszarach prawa pracy stwarzających najwięcej trudności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: planowania i rozliczania czasu pracy, zatrudniania i zwalniania pracowników, utrzymania dyscypliny pracy, stosowania praw, obowiązków i odpowiedzialności pracowników i pracodawcy, udzielania i rozliczania urlopów oraz obowiązków związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji.

Metodologia

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem case study. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w Uczestnikach zaangażowania. Dialogowa formuła szkolenia nastawiona jest przede wszystkim na rozwiązywanie konkretnych problemów Uczestników.
Szkolenie może zostać adaptowane do wersji 1-dniowej – poprzez ograniczenie zakresu tematycznego zgodnie z potrzebami klienta.

Efekty szkolenia

Uczestnicy będą potrafili wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu w różnorodnych aspektach związanych z prawem pracy, dzięki tej wiedzy i umiejętności interpretowania kodeksu do uwarunkowań swojej Spółki, unikną zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników.

Proponowane zagadnienia szkolenia:
 • Zatrudnianie pracowników – aspekty prawne:
  • Jakich pytań nie zadawać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, aby uniknąć zarzutu dyskryminacji?
  • W jakich sytuacjach różnicowanie wynagrodzeń pracowniczych może prowadzić do roszczeń pracownika w sądzie pracy, a kiedy można niektórym pracownikom płacić więcej niż innym?
  • Nowelizacja przepisów w zakresie daty podpisania umowy o pracę – obowiązująca od września 2016 r.
  • Jaki wybrać właściwy rodzaj umowy o pracę i jakie są ograniczenia prawne w zakresie zawierania umów na czas określony (nowe limity umów na czas określony – interpretacje MRPiPS)?
  • Czy przy zawieraniu umowy o pracę można w jakiś sposób dodatkowo zabezpieczyć interesy firmy, np. przed działalnością na rzecz konkurencji?
  • W jaki sposób zmienić umowę o pracę na stałe lub tymczasowo oraz za zgodą lub bez zgody pracownika?
  • W jakich sytuacjach wolno stosować umowy o dzieło i umowy zlecenia, a kiedy jedyną dopuszczalną formą jest umowa o pracę?
  • Czy Państwowa Inspekcja Pracy często kontroluje zaświadczenia o szkoleniach bhp i orzeczenia lekarskie oraz co grozi za luki pomiędzy badaniami lekarskimi?
 • Formułowanie przyczyny zwolnienia oraz inne aspekty związane z procedurą zwalniania pracowników:
  • Jak przeprowadzić proces zwolnienia pracownika krok po kroku?
  • Jaką przyczynę wypowiedzenia umowy podać, aby nie przegrać sprawy w sądzie pracy?
  • Jak ustalić okres wypowiedzenia w świetle znowelizowanych przepisów?
  • Czy dobrym powodem wypowiedzenia są takie przyczyny jak utrata zaufania, częste choroby, likwidacja stanowiska pracy, niestaranne wykonywanie obowiązków?
  • Czy zawsze możemy zwolnić pracownika, gdy dowiemy się, że współpracuje z konkurencją?
  • Czy dokumentacja oceny okresowej może pomóc w wygraniu sprawy w sądzie pracy?
  • Kiedy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy z dnia na dzień i jak to uzasadnić?
  • Co zrobić, gdy pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia lub zwolnienia dyscyplinarnego?
  • Czy pracownik może zablokować rozwiązanie umowy o pracę nie podejmując korespondencji z poczty?
  • Czy związki zawodowe mogą uniemożliwić proces zwolnienia pracownika?
  • Kogo nie można zwolnić z pracy oraz czy są wyjątki od szczególnej ochrony niektórych pracowników?
  • Czy pracownik w okresie wypowiedzenia ma takie same uprawnienia i obowiązki jak pozostałe osoby, w tym czy powinna go obejmować podwyżka dokonywana w zakładzie pracy?
  • Kiedy zwalniany pracownik ma prawo do odprawy pieniężnej oraz czy są sytuacje, w których pracownik traci prawo do uzyskania odprawy?
  • Czy pracownik musi zwrócić samochód służbowy na każde wezwanie pracodawcy?
  • Czy można wstrzymać wydanie świadectwa pracy, gdy pracownik nie chce się rozliczyć z powierzonego mu telefonu, komputera, samochodu lub innego mienia należącego do pracodawcy?
 • Czas pracy – zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania:
  • Na co szczególnie zwracać uwagę przy planowaniu czasu pracy? – w tym przepisy o ruchomym czasie pracy w kontekście problemu doby pracowniczej.
  • Czas dojazdu do biura, pobrania narzędzi, rozliczenia kasy, itp. a czas pracy.
  • Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
  • Jak rozlicza się nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – kiedy nalicza się dodatek 50%, a kiedy 100%?
  • Jak zorganizować odpracowanie wyjścia prywatnego, aby nie powstawały nadgodziny?
  • Czy za pracę w sobotę można dodatkowo zapłacić – jeśli pracownik nie chce odbioru w formie dnia wolnego?
  • Obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy – w tym czy rzeczywiście pracownicy pracujący przy komputerach mają prawo do 5-minutowych przerw oraz czy od pracownicy karmiącej można się domagać zaświadczenia lekarskiego?
  • Czy można doraźnie zmienić grafik – w oparciu o interpretację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej?
  • Czy jeśli pracownik zostaje po godzinach bez pisemnego polecenia pracodawcy, może domagać się w sądzie dodatkowego wynagrodzenia za pracę nadliczbową?
  • Czy za pracę w zagranicznej podróży służbowej w święto należy się dzień wolny?
  • Czy dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego wliczany jest do czasu pracy?
  • Czy można wprowadzać dyżury cało-weekendowe?
  • Czy pracownik, który późno w nocy wróci z podróży służbowej, może w kolejnym dniu spóźnić się do pracy lub w ogóle do niej nie przyjść?
 • Udzielanie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności:
  • Czy można zmienić ustalony termin urlopu bez uzyskania zgody pracownika?
  • Czy pracownik może wyłączyć telefon służbowy w czasie urlopu i unikać jakichkolwiek innych kontaktów z kierownikiem?
  • Co dzieje się, gdy pracownik zachoruje w trakcie urlopu, a co dzieje się w sytuacji, gdy choroba dotyczy dziecka pracownika?
  • Czy pracownik ma pełną dowolność w zakresie terminu wykorzystania urlopu na żądanie i sposobu wnioskowania o ten urlop?
  • Czy można odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie, gdy skorzystanie z tego prawa przez pracownika byłoby dla zakładu pracy bardzo kłopotliwe?
  • Kiedy udziela się pracownikowi urlopu okolicznościowego, z uwagi na jakie konkretnie relacje rodzinne należy się urlop na pogrzeb oraz ślub?
  • Czy krwiodawcy mogą informować o swoim zwolnieniu „po fakcie” – tj. dopiero po powrocie do pracy, czy też powinni zgłosić planowaną nieobecność wcześniej?
  • W jakich sytuacjach pracownikowi należą się zwolnienia na załatwianie spraw urzędowych i działalność społeczną i kto za to płaci?
  • Czy można „niechcący” udzielić pracownikowi zgody na urlop szkoleniowy?
 • Szczególne uprawnienia pracownika-rodzica:
  • Jakie urlopy i zwolnienia należą się pracownikom-rodzicom po zmianach prawnych?
  • Czy pracownik może uchronić się przed wypowiedzeniem składając wniosek o niewielkie obniżenie etatu?
  • Czy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownik jest chroniony przed utratą pracy?
  • Co dzieje się, gdy pracownica poinformuje o ciąży dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę?
  • Czy pracowników-rodziców obowiązują inne normy czasu pracy?
  • Udzielanie zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym
 • Uprawnienia i obowiązki kierownika w zakresie utrzymania dyscypliny pracy:
  • Czy można monitorować komputery pracowników, w tym aktywność w Internecie oraz zawartość służbowej skrzynki e-mailowej?
  • Czy legalne są środki kontroli takie jak instalacja GPS w pojeździe służbowym czy też instalacja kamer na terenie zakładu?
  • W jaki sposób wymierza się karę porządkową?
  • Czy można pracownika ukarać za zniszczenie mienia należącego do firmy?
  • Jakich typowych błędów przy wymierzaniu kary unikać?
  • W jakim zakresie kierownik może wydać polecenie służbowe?
 • Odpowiedzialność kierownika za środowisko pracy wolne od dyskryminacji, mobbingu i molestowania:
  • Kiedy mamy do czynienia ze zwykłym dyscyplinowaniem pracownika, a kiedy z mobbingiem, molestowaniem lub nierównym traktowaniem?
  • Jakie wyroki zapadają w sprawach o mobbing i dyskryminację?
  • Czy odpowiedzialność za mobbing ma charakter personalny, czy też obciąża ona zakład pracy?
 • Odpowiedzialność materialna pracownika w stosunku do zakładu pracy:
  • W jakiej wysokości pracownik odpowiada za spowodowane szkody?
  • Czy pracownik może bezkarnie skopiować bazę klientów naszej firmy?
  • Jak skutecznie zabezpieczyć interesy zakładu pracy powierzając pracownikowi telefon, komputer, samochód lub inny składnik mienia?
  • Czy można zabezpieczyć się pobierając od pracownika zgodę na ewentualne przyszłe potrącenia w razie spowodowania szkody?
  • Czy kierownik odpowiada wobec zakładu pracy za szkody spowodowane przez podległego mu pracownika?
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy:
  • Czy inspektorzy PIP mają zwyczaj wcześniejszego uprzedzania pracodawców o swojej wizycie?
  • Czy kontrola jest przeważnie skutkiem skargi niezadowolonego pracownika?
  • Czy można odmówić inspektorowi okazania dokumentów, tłumacząc to tajemnicą przedsiębiorstwa?
  • Czy za stwierdzone naruszenia prawa pracy odpowiada personalnie kierownik, czy też koszty grzywien finansuje zakład pracy?
  • W jakiej wysokości nakładane są grzywny?
  • Co wolno, a czego nie wolno inspektorowi PIP w trakcie kontroli?
  • Czy inspektorowi PIP trzeba zapewnić oddzielne pomieszczenie na czas kontroli?
  • Do czego inspektor pracy może zobowiązać firmę po kontroli?
 • Korzystanie z pracy osób kierowanych przez agencje pracy tymczasowej:
  • Projektowane zmiany w przepisach o pracy tymczasowej
  • Czy pracownik tymczasowy ma takie same uprawnienia i obowiązki jak pozostali pracownicy?
  • Czy pracownik tymczasowy może zarabiać mniej niż stali pracownicy firmy?
  • Czym różni się zatrudnianie pracownika tymczasowego w zakresie bhp?
  • Do kogo pracownik tymczasowy składa wniosek urlopowy?