Wczytywanie...

Do prawidłowego działania tego serwisu wymagana jest akceptacja plików cookie. Pliki te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie obsługi tych plików.

Szkolenia

kompetencje biznesowe

CZAS TRWANIA: 2 dni
Zagadnienia i cele szkolenia
 • Rozpoczęcie pracy, poznanie specyfiki grupy oraz zbadanie jej potrzeb, wprowadzenie w tematykę zajęć warsztatowych.

  Moduł ten służy poznaniu uczestników zajęć, omówieniu oczekiwań i potrzeb szkoleniowych oraz zmotywowaniu ich do wydajnej pracy. Następuje wprowadzanie w tematykę zajęć oraz omówienie zasad pracy warsztatowej.

 • Wstęp do komunikacji: słuchanie – jak naprawdę słyszeć to, co inni mają do powiedzenia. Aktywne słuchanie w praktyce – narzędzia i metody.

  Moduł służy rozwijaniu umiejętności aktywnego słuchania, które jest podstawą komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy zajęć uczą się odróżniać słuchanie od pseudosłuchania, stosować parafrazę i odzwierciedlenie emocjonalne, a także umiejętnie zadawać otwarte i zamknięte pytania. Doskonalą umiejętność jednoczesnego rozumienia zarówno uczuć rozmówcy jak i treści jego wypowiedzi.

 • Zasady komunikacji społecznej. Otwieranie się i nawiązywanie kontaktu. Dwanaście powszechnych pułapek komunikacyjnych – jak ich unikać.

  Moduł ten służy poznaniu i przyswojeniu najważniejszych zasad komunikacji społecznej i interpersonalnej. Szczególna uwaga będzie poświęcona zagadnieniom związanym z osiągnięciem optymalnego poziomu otwartości, który często nastręcza wielu problemów.

  Moduł ten, uczy jak je przezwyciężać. Staje się też okazją do poznania najczęstszych pułapek komunikacyjnych i nauki świadomego ich unikania.

 • Efektywna komunikacja i wyrażanie siebie– nauka tworzenia czytelnych, spójnych i skutecznych komunikatów. Komunikat od JA, komunikat od TY.

  Zagadnienia przekazywane w tej części są związane z rozwojem umiejętności tworzenia pełnych, spersonalizowanych komunikatów, które najłatwiej odczytać rozmówcy. W czasie trwania tego modułu uczestnicy szkolenia uczą się streszczania – wydawania pełnych i treściwych komunikatów, a także radzenia sobie z emocjami powstającymi w procesie komunikacji oraz przekazywania trudnych komunikatów.

 • Komunikacja niewerbalna - co mówią głos i ciało . Nauka świadomego rozumienia komunikatów niewerbalnych. Praca z ciałem. Praca z głosem.

  Ta część treningu uczy optymalnego wykorzystania ciała i głosu w komunikacji.

 • Komunikacja interpersonalna w codziennej pracy zawodowej i informacje zwrotne. Studium przypadków. Poznanie mocnych i słabych stron w komunikacji.

  Moduł ten służy przećwiczeniu codziennych sytuacji zawodowych związanych ze specyfiką pracy uczestników zajęć - w kontaktach z dostawcami zewnętrznymi oraz ze współpracownikami. Staje się też okazja do określenia mocnych i słabych stron każdego z uczestników, którzy przy wsparciu trenera udzielają sobie informacji zwrotnych dotyczących indywidualnego sposobu komunikowania się każdego z nich. Moduł ten służy przećwiczeniu codziennych sytuacji zawodowych związanych ze specyfiką pracy uczestników zajęć - w kontaktach z dostawcami zewnętrznymi oraz ze współpracownikami. Następuje podsumowanie treści poruszanych na szkoleniu.

Przedstawione zagadnienia szkoleniowe stanowią bazę do dalszych rozmów i modyfikacji. Ostateczny program szkolenia zawsze dopasowujemy do specyfiki pracy naszych klientów zgodnie z naszymi metodamy współpracy. Zapraszamy do kontaktu

Program szkolenia jest skierowany do osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych współpracują z osobami z działów finansowych i potrzebują rozumieć ich język z kategorii rachunkowości, finansów, księgowości i controllingu.

Cel szkolenia
 • dostarczenie praktycznej wiedzy finansowej, rachunkowości i controllingu.

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Funkcjonowania controllingu w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie.
 • Instrumentów zarządzania finansami.
 • Wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji.
 • Analizowania rentowości firmy.
 • Badania i sterowania płynnością finansową.
 • Planowania finansowego i budżetowania kapitałów.

Zagadnienia szkolenia
 • Rola finansów we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą – wprowadzenie Cel modułu: Wyjaśnienie podstawowych terminów i koncepcji z zakresu finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach, a także przedstawienie struktury sprawozdania finansowego.
  • Fundamentalne pojęcia dotyczące finansów i kosztów działalności – jak rozróżnić koszty stałe od zmiennych, pośrednie od bezpośrednich itp.
  • Rachunkowość finansowa i Księgowość a rachunkowość zarządcza i controlling – podstawowe różnice i konsekwencje praktyczne
  • Elementy sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Analiza finansowa w controllingu i zarządzaniu finansami Cel modułu: przedstawienie najważniejszych wskaźników opisujących kondycję finansową firmy.
  • Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność firmy w relacji do przychodów ze sprzedaży, zainwestowanych aktywów
  • Ocena rentowności kapitału
  • Analiza płynności – jak ocenić zdolność do regulowania zobowiązań w ujęciu statycznym i dynamicznym
  • Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi
  • Analiza finansowania i zadłużenia – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy
 • Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu rentownością kapitału spółki Cel modułu: ukazanie podstawowych technik i narzędzi zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej i controllingu.
  • Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?
  • Analizy rentowości – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?
  • Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
  • Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?
  • Wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. produkcja, sprzedaż) wpływają na próg rentowności
 • Analiza inwestycji w zarządzaniu finansami Cel modułu: wyjaśnienie stosowanych w praktyce instrumentów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
  • Zmiana wartości pieniądza w czasie – jak dyskontować przepływy pieniężne i doprowadzać je do porównywalności (wartość przyszła, wartość obecna, kapitalizacja, strumienie płatności)
  • Kryteria oceny projektów inwestycyjnych
  • Proste metody oceny projektów inwestycyjnych:
   • Księgowa stopa zwrotu ARR
   • Prosty okres zwrotu PP
  • Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych:
   • Zdyskontowany okres zwrotu DPP,
   • Wartość bieżąca netto NPV,
   • Wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
   • Indeks zyskowności PI,
  • Ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych
Metodyka

Interaktywny omówienie każdego zagadnienia dające niezbędną wiedzę do rozwiązania zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu finansów, controllingu i rachunkowości. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne.

Warsztat dostępny również w języku angielskim oraz w formule otwartej.

CZAS TRWANIA: 2 dni
Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do prowadzenia prezentacji w sposób profesjonalny, przekładający się na wyniki biznesowe.

Zagadnienia szkolenia
 • Autoprezentacja - budowanie i wykorzystanie wizerunku w kontaktach biznesowych
  • Analiza dotychczasowych nawyków autoprezentacyjnych każdego z uczestników.
  • Magia pierwszego wrażenia.
  • Jak ustrzec się niepożądanego Faux Pas podczas spotkań biznesowych?
  • Etykieta w procesie prezentacji.
 • Kanały odbioru informacji.
  • Funkcje komunikacji niewerbalnej.
  • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych, jako podstawa budowania wiarygodności.
  • Jak dostosować styl komunikacji do stylu rozmówcy?
  • Burzenie barier komunikacyjnych podczas prowadzenia prezentacji.
 • Sposoby efektywnej prezentacji produktu.
  • Sprzedaż poprzez zaspokajanie potrzeb klienta.
  • Motywy zachowań klientów.
  • Zalety a korzyści.
  • Język korzyści.
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji podczas prezentacji do różnych typów osobowości. Potrzeby różnych typów klientów (potrzeby merytoryczne, psychologiczne).
  • Ocena typu klienta.
 • Umiejętność przygotowania profesjonalnej prezentacji multimedialnej PowerPoint.
 • Sposoby radzenia sobie z tremą i lękiem przed prezentacjami i wystąpieniami biznesowymi.
  • Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji (w tym z „trudnym” odbiorcą).
 • Analiza i ocena zachowania uczestników podczas nagranych prezentacji – warsztaty

Przedstawione zagadnienia szkoleniowe stanowią bazę do dalszych rozmów i modyfikacji. Ostateczny program szkolenia zawsze dopasowujemy do specyfiki pracy naszych klientów zgodnie z naszymi metodamy współpracy. Zapraszamy do kontaktu

CZAS TRWANIA: 2 dni
Cel szkolenia
 • Zwiększenie pewności siebie poprzez asertywne myślenie otwarte prezentowanie swoich racji w biznesie.
 • Zwiększenie zdolności bardziej zrozumiałego prezentowania swoich opinii.
 • Zwiększenie zdolności bardziej efektywnej komunikacji w pracy.
 • Uświadomienie roli mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w pracy
 • Rozwijanie umiejętności stosowania praw psychicznych, przy pomocy, których można wpływać na własne myśli, zwiększając znacząco swoje sukcesy zawodowe
 • Rozwijanie umiejętności obrony własnych praw, realizacji celów i potrzeb, szczerego wyrażania uczuć i myśli przy jednoczesnym szanowaniu praw i zachowaniu szacunku dla innych ludzi.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z agresją i manipulacją w pracy.
Program szkolenia
 • Wstep do pojęcia asertywności w biznesie.
  • Rozumienie potrzeb innych i ich granic psychologicznych.
  • Korzystanie ze swoich praw i respektowanie prawa innych ludzi.
  • Obrona swoich praw.
  • Asertywność sposobem na radzenie sobie z: presją, manipulacją, krytyką
  • Sposoby asertywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku.
  • Sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami.
 • Rozwijanie zachowań asertywnych.
  • Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.
  • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
  • Wyrażanie uczuć i emocji
  • Artykułowanie swoich potrzeb
  • Asertywne przyjmowanie ocen i oczekiwań.
 • Techniki asertywności –ćwiczenia
  • Asertywna odmowa
 • Zamiana oceny na opinię
  • Technika „zdartej płyty” (odmawianie, egzekwowanie praw i wyrażanie życzeń)
  • Radzenie sobie z krytyką - demaskowanie aluzji, uprzedzanie krytyki itd.
 • Techniki efektywnej komunikacji w biznesie
  • Komunikacja jasna, zrozumiała i asertywna.
  • Umiejętności aktywnego słuchania.
  • Sztuka stawiania skutecznych pytań.
 • Rozpoznawanie stylów komunikacji w zachowaniach.
  • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości PEKA.
  • Bariery występujące w komunikacji i sposoby ich usunięcia.
 • Asertywne komunikowanie się w sytuacjach trudnych
  • Najważniejsze zasady asertywnej komunikacji w sytuacjach konfliktowych.
  • Metody rozwiązywania konfliktów w pracy.
  • Umiejętność prowadzenia dyskusji.
  • Budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji.
  • Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji.
 • Asertywność a stres w biznesie
  • Stres jako nieodłączny czynnik towarzyszący naszym emocjom
  • Wykorzystanie dobrych stron stresu w pracy
 • Praktyczne Przećwiczenie Poznanych Technik.
  • Odgrywanie przez uczestników scenek.
  • Obserwacja i analiza najważniejszych elementów odgrywanych scenek
  • Poznanie zasad udzielenia konstruktywnych informacji zwrotnych.
  • Feedback – analiza mocnych stron każdego uczestnika oraz wskazanie elementów wymagających poprawy.
CZAS TRWANIA: 1 dzień
Cel szkolenia

Celem treningu jest nabycie umiejętności stosowania w miejscu pracy i poza nią. Są to łatwe, a także skuteczne metody i techniki utrzymywania się w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej oraz umiejętności reagowania w stresie. Ponadto uczestnicy poszerzą swoją samoświadomość i zmienią własne nastawienie do sytuacji trudnych, z problemu na cel.

Program szkolenia
 • Natura stresu.
  • Stres i wypalenie zawodowe – mechanizmy powstawania.
  • Czynniki stresogenne w życiu codziennym i w pracy.
  • Podatność na stres i przebieg reakcji stresowej w organizmie człowieka.
  • Poszukiwanie indywidualnych źródeł stresu (autorefleksja i test na wzór zachowania, interpretacja i omówienie wyników testu).
  • Negatywne konsekwencje stresu w sferze fizjologicznej, emocjonalnej, behawioralnej, intelektualnej. Jak przejawia się mój stres?
  • Stres – przyjaciel czy wróg.
 • Radzenie sobie ze stresem – trening.
  • Własne myślenie a stres – sposoby przezwyciężania błędów myślowych.
  • Strategie radzenia sobie ze stresem – odreagowywanie napięcia, regeneracja, relaksacja, trening autogenny, wizualizacja, oddychanie.
  • Motywacja do podejmowania działań i wyzwań oraz gotowości do zmierzania się z sytuacjami trudnymi.
 • Stres w pracy.
  • Czynniki stresogenne w organizacji – ich źródła i konsekwencje oraz wypracowanie sposobów zaradczych.
 • Własne zasoby w radzeniu sobie ze stresem.
  • Autodiagnoza poczucia koherencji.
  • Autoprezentacja, czyli postawa budowana na poczuciu własnej wartości.
  • Poszukiwanie i wzmacnianie źródeł wewnętrznego poczucia oparcia w sobie. Zwiększanie satysfakcji z własnego życia.
  • Zasada równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Zwiększenie troski i szacunku do siebie.
CZAS TRWANIA: 1 dzień
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności twórczego myślenia pracowników zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Uczestnicy, poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych, przyjrzą się barierom na drodze do kreatywnego myślenia i działania, jakie pojawiają się w nich samych oraz w grupie, w której pracują. Ponadto będą doświadczali nowych zachowania oraz nauczą się, w jaki sposób zapewnić optymalne warunki, pobudzające proces twórczy. Na skutek odbytego szkolenia pracownicy rozwiną umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, konfliktów oraz tzw. impasu twórczego w pracy.

Program szkolenia
 • Działanie i właściwości ludzkiego umysłu.
  • Funkcje półkul mózgowych w procesie przetwarzania informacji i rozwiązywania problemów.
  • Ćwiczenia koordynujące i stymulujące pracę obu półkul mózgowych.
 • Kreatywne myślenie.
  • Rodzaje myślenia a twórczość.
  • Problem informacyjny, innowacyjny i decyzyjny w procesie twórczego myślenia.
  • Inteligencja kreatywna.
  • Mapa kompetencji, które rozwijamy ćwicząc kreatywne myślenie.
  • Zasady myślenia twórczego.
  • Korzyści wynikające z myślenia kreatywnego.
 • Inspirujący ludzie.
  • Cechy ludzi kreatywnych.
  • Sposoby myślenia ludzi kreatywnych i wynalazców.
  • Przywoływanie inspirujących autorytetów, wzmacniających przekonanie o sile kreatywnego umysłu.
 • Środowisko sprzyjające kreatywnemu myśleniu. Czynniki wewnętrzne:
  • Własne nastawienie do nowości i zmiany;
  • Identyfikacja przyczyn ograniczeń w myśleniu kreatywnym;
  • Wpływ własnych przekonań na proces kreacji – pokonywanie barier na drodze do kreatywnego myślenia, np. wewnętrznego krytyka i cenzora oraz przedwczesnego kończenia procesu twórczego;
  • Rozwijanie twórczej samooceny - budowanie monologu wewnętrznego wspierającego kreację;
  • Projektowanie przyszłości - planowanie strategiczne.
  Czynniki zewnętrzne:
  • Blokady i przeszkody w pracy grupowej;
  • Identyfikacja czynników wpływających na efektywność pracy zespołowej, wspomagające wejście w stan kreacji;
  • Tworzenie mechanizmów kreatywnego myślenia w zespole.
 • Indywidualne i grupowe narzędzia i techniki pobudzające i porządkujące proces kreatywnego rozwiązywania zadań – trening.
  • SCAMPER.
  • Brainstorming (Burza mózgów).
  • Sześć Kapeluszy Myślowych E. de Bono.
  • Trzy Pokoje W. Disney'a.
  • Mindmapping (Mapy myśli).
  • Metaplan.
  • Odwracanie.
 • Odprężony, ale czujny stan – techniki zwiększające efektywność pracy mózgu.
  • Aksamitne spokojne oddychanie.
  • Strumień obrazów.
  • Budowanie metafor.
  • Myślenie przez analogię.
 • Zwiększanie wydajności energetycznej w pracy nad kreatywnym myśleniem.
  • Zasady utrzymania świeżego spojrzenia na otaczający świat.
CZAS TRWANIA: 2 dni
Cel szkolenia
 • Poznanie zasad skutecznego planowania czasu i racjonalnego określania priorytetów;
 • Trening umiejętności budowania harmonogramu działania (dzień, tydzień, miesiąc, rok - planowanie realizacji przedsięwzięć)
 • Poznanie narzędzi wspomagających właściwie organizowanie pracy i nauka ich stosowania w praktyce;
 • Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu;
 • Trening umiejętności sprawnego przeprowadzania spotkań i/lub zebrań zawodowych;
Program szkolenia
Dzień 1
 • Rozpoczęcie pracy, wprowadzenie w tematykę zajęć.
  • Określanie potrzeb i celów uczestników szkolenia.
  • Definicja czasu.
  • Złodzieje czasu.

  Moduł ten służy określeniu kierunków wspólnej pracy, a także lepszemu poznaniu problemów grupy. Uczestnicy zajęć tworzą indywidualne definicje czasu, co pozwala im na głębsze zrozumienie i zoptymalizowanie własnego stylu pracy. Grupa wspólnie określa ”złodziei czasu”.

 • Ja i mój czas - proces skutecznego wyznaczania celów i priorytetów
  • Analiza własnych działań w kontekście czasu.
  • Główne sposoby wyznaczania celów i priorytetów - reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC, cele długo i krótko terminowe.

  W trakcie tego modułu uczestnicy uczą się definiować cele - poznają zasady poprawnego formułowania celu, a także narzędzia do wyznaczania celów krótkoterminowych i perspektywicznych. Mają też okazję do analizy własnych działań w kontekście dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Uczą się tez trzech głównych sposobów zarządzania czasem.

 • Zarządzanie sobą w czasie - czas zewnętrzny i czas wewnętrzny.
  • Określanie szczytu indywidualnej aktywności dobowej.
  • Planowanie zadań z uwzględnieniem indywidualnego rytmu dobowego.

  Poprzez analizę swoich osiągnięć uczestnicy uczą się identyfikowania własnego rytmu dobowego, co w przeszłości przełoży się na poprawę efektywności ich pracy. Identyfikują najlepszy czas na załatwianie bieżących spraw( czas zewnętrzny), określają też najbardziej odpowiednie dla siebie godziny przeznaczone pracy intelektualnej oraz „relacyjnej” - wymagającą współpracy z innymi.

 • Planowanie czasu pracy. Część I
  • Narzędzia i techniki do efektywnego planowania zadań i czasu.
  • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
  • Techniki skutecznej regeneracji i efektywnego odpoczynku.

  W oparciu o przykłady ze swojej codziennej pracy uczestnicy zajęć poznają paletę narzędzi służących do planowania czasu pracy i uczą się stosować je w praktyce.

  Grupa poznaje też techniki aktywnego odpoczynku i uczy się planować czas potrzebny na efektywną regenerację sił.

Dzień 2
 • Planowanie czasu pracy. Część II
  • Narzędzia i techniki do efektywnego planowania zadań i czasu.
  • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy.
  • Techniki skutecznej regeneracji i efektywnego odpoczynku.

  Kontynuacja modułu z poprzedniego dnia.

 • Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu. Najczęstsze błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem.
  • Tworzenie harmonogramów spotkania.
  • Moderowanie spotkań, techniki prowadzenia spotkań tematycznych i organizacyjnych.
  • Identyfikacja błędów w zarządzaniu czasem, sposoby zapobiegania błędom.

  W czasie tego modułu uczestnicy zajęć uczą się skutecznego prowadzenia spotkań, ponieważ są one strategicznym elementem współpracy z innymi ludźmi ( klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi). Efektywna współpraca i komunikacja pozwalają bowiem na znaczącą oszczędność czasu.

 • Skuteczne delegowanie zadań/Asertywność

  W zależność od składu i specyfiki pracy grupy warto dostosować ten moduł do jej indywidualnych potrzeb. W przypadku uczestników należących do kadry kierowniczej średniego lub wyższego szczebla bardziej przydatny będzie moduł związany z delegowaniem zadań, natomiast w przypadku grupy składającej się ze specjalistów, moduł dotyczący asertywności. Moduły te mają następujący przebieg:

  Skuteczne delegowanie zadań:
  • Korzyści z delegowania zadań, techniki delegowania.
  • Przyczyny niedelegowania.
  • Problemy z delegowaniem i sposoby ich rozwiązywania.
  Asertywność:
  • Definicja asertywnej postawy.
  • Asertywna komunikacja w praktyce.
 • Techniki zwiększające motywację do wprowadzania zmian w zakresie zarządzania sobą w czasie. Podsumowanie zajęć.
  • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
  • Identyfikacja źródeł własnej motywacji.
  • Podsumowanie materiału.
  • Pytania i odpowiedzi.

  W czasie tego modułu uczestnicy zajęć mają okazję do lepszego zrozumienia źródeł własnej motywacji, a także poznania technik, które pomagają tę motywację zwiększyć. Czas na podsumowanie szkolenia, a także udzielenia odpowiedzi na pytania uczestników.

CZAS TRWANIA: 2 dni
Cel szkolenia

Poznanie katalogu wskazówek wspierających kształtowanie wizerunku profesjonalnego handlowca (sprzyjających budowaniu pozytywnego wrażenia w kontakcie z Klientem). Uczestnicy pogłębią wiedzę na temat znaczenia komunikacji werbalnej, niewerbalnej w sprzedaży bezpośredniej.

Elementy warsztatowe szkolenia obejmą również identyfikację naturalnych, indywidualnych atutów komunikacyjnych i wizerunkowych oraz umiejętne ich kształtowanie.

Program szkolenia
Dzień 1
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna jako elementy wspierające wizerunek
  • Wykorzystanie naturalnych predyspozycji w zakresie komunikacji niewerbalnej i werbalnej
  • Kontrola nad pozą, gestem, mimiką, spojrzeniem, głosem
  • Zwiększanie perswazyjności języka sprzedaży
 • Znaczenie komunikacji wizualnej w sprzedaży
  • Psychologia zmysłów – na co zwracamy uwagę?
  • Wizerunek jako składnik procesu komunikacji społecznej.
 • Praca z kamerą
  • Mini prezentacje uczestników z naciskiem na poszczególne aspekty komunikacji niewerbalnej i werbalnej
 • Tabu w komunikacji niewerbalnej i werbalnej
  • Elementy zachowania, których należy się wystrzegać
  • Dysfunkcjonalne elementy języka
  • Dopasowywanie profilu komunikacji niewerbalnej i werbalnej do zachowań klienta
Dzień 2
 • Psychologiczne znaczenie optymalnego wizerunku formalnego
  • wizerunek formalny: więzienie dla osobowości czy pomoc w osiąganiu zawodowego celu?
  • marketing wizerunku – profesjonalny image biznesowy sposobem na budowanie marki własnego ‘ja”
 • Wizerunek biznesowy
  • etykieta w zakresie doboru stroju służbowego
  • pułapka dodatków – jak żonglować drobnymi elementami stroju, by podbić nasz profesjonalizm?
 • Tworzenie indywidualnego stylu w biznesie
  • psychologia koloru, czyli dlaczego w brązowym garniturze nie odniesiemy sukcesu finansowego?
  • trendy a styl w biznesie – czy bycie profesjonalnym da się połączyć z chęcią bycia modnym?
 • Wizaż i domykanie wizerunku
  • makijaż biznesowy
  • tuszowanie efektów przepracowania makijażem
  • profesjonalna fryzura elementem profesjonalnego wizerunku